Passend onderwijs

Schoolondersteuningsprofiel

Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u onderaan deze pagina downloaden. Het SOP zal binnenkort worden aangepast aan de afspraken en normen van OPRON en het samenwerkingsverband. 
Er is sprake op onze school van  basisondersteuning en extra ondersteuning. De basisondersteuning vindt in de klas plaats, de extra ondersteuning kan in de klas, buiten de klas en met een ambulante begeleider plaatsvinden.
De vernieuwing van het SOP zal dit schooljaar gereed zijn.

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

  • Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken;
  • Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek indien er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind);
  • Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg;
  • Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio kunnen regelen.

Samenwerkingsverband en subregio

De school van uw kind maakt deel uit van het schoolbestuur Scholengroep OPRON.
Alle schoolbesturen van de provincie Groningen plus gemeente Noordenveld zijn verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) 20.01. Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in vier subregio’s. De scholen van Scholengroep OPRON  vallen onder de subregio 20.01.  De besturen in iedere subregio werken nauw samen met de andere schoolbesturen uit de regio om optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen.

Onderwijs, passend bij iedere leerling

Alle scholen binnen het SWV 20.01 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en schoolspecifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze.
Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de subregio gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling op die school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal onderwijs zijn.

Speciaal (basis)onderwijs

Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs (*) moet de school, samen met u als ouders / verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het samenwerkingsverband of via de school.

Meer informatie voor ouders

Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders.

  • Het samenwerkingsverband 20.01 heeft een eigen website: passendonderwijsgroningen.PO200nl. Op deze website vinden ouders / verzorgers een apart tabblad met meer informatie over het ondersteuningsplan en de ondersteuningsprofielen van de verschillende scholen.
  • Op www.passendonderwijs.nl (website van ministerie OCW) en op www.passendonderwijsenouders.nl kunnen ouders/verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs.

Steunpunt Passend Onderwijs

Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt 5010. Hier kunnen ouders / verzorgers terecht met alle vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 5010:

  • (0800) 5010 (vaste telefoon, gratis)
  • (0900) 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel)
  • via internet: www.5010.nl

OPRON Expertise Team (OET)

Alle scholen van Scholengroep OPRON stellen in hun onderwijs de behoefte van de kinderen centraal. Voor het bepalen van passende ondersteuning van het kind kan elke school een beroep doen op het OPRON Expertise Team (OET). Meer informatie over passend onderwijs bij onze scholen en het OET vindt u op de website van Scholengroep OPRON.

Intern begeleider

Tot slot heeft onze school een eigen intern begeleider (ib’er). Deze onderwijsmedewerker is in staat verdere vragen van u te beantwoorden over de uitvoer van Passend Onderwijs op de school.
U bent van harte welkom contact op te nemen.