Medezeggenschapsraad (MR)

Zie voor vergaderdata, jaarverslagen en notulen onderaan bladzijde

"Een gezamenlijke inbreng in de MR van onderwijspersoneel en ouders bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs op de school."

Uit: Zakboek Wet Medezeggenschap op scholen.

Medezeggenschapsraad (MR)

Op praktisch elke school in Nederland zijn ouders actief. Ze helpen in de les, praten mee over het beleid van de school of organiseren allerlei activiteiten.
Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Zo ook op onze school, waar de MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, fuseren met een andere school, formatieve- en personeelaangelegenheden en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

Vertegenwoordiging

In onze MR zitten 4 vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en 4 vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen. De MR vergadert ongeveer eens per twee maanden. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

Rechten

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de MR ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de MR beargumenteerd naast zich neer mag leggen.

Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders be­trokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur.

Samenstelling MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen:

  • Dhr. M. (Marc) Smidt- oudergeleding (voorzitter)
  • Mevr. A.(Astrid) Heller - personeelsgeleding - secretaris
  • Dhr. M. (Maarten) Hesse - oudergeleding- penningmeester
  • Mevr. I. (Ingrid) Nieboer - oudergeleding
  • Mevr. H. (Henrieke) Jager-Kuiper - oudergeleding
  • Mevr. H (Hilma) van Zanen) - personeelsgeleding
  • Mevr. A. (Annemarie) Doevendans- personeelsgeleding

Op verzoek is de directeur van odab Westerschool, de heer H.R. (Han-Rogier) de Vrij bij dit overleg aanwezig.

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar en bij te wonen.

Vergaderdata 2023- 2024:
2 oktober 2023
14 november 2023 
29 januari 2024
5 maart 2024
14 mei 2024
17 juni 2024

De MR vergadering kent als starttijd 19.30 uur.
Zie voor notulen MR-vergadering onderaan deze pagina.
In verband met de overstap naar een nieuwe website zijn de notulen van de voorgaande schooljaren niet meer beschikbaar.

Contact met Medezeggenschapsraad: mr@daltonwesterschool.nl