Sponsoring

Bij sponsoring van de school hanteert de school de afspraken, zoals die zijn vastgesteld in een overeenkomst tussen het ministerie en diverse organisaties.
Er is sprake van sponsoring als de sponsor een tegenprestatie verlangt, waarmee leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd, bijvoorbeeld advertenties in de schoolkrant. Een schenking is dus geen sponsoring.
Sponsoring mag volgens de afspraken niet de onafhankelijkheid van het onderwijs in gevaar brengen, noch de onderwijsinhoud beïnvloeden en moet verenigbaar zijn met de onderwijskundige en opvoedkundige taak van de school.
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemming ten aanzien van sponsoring. Eventuele geldbedragen verkregen uit sponsoring worden gestort in het schoolfonds. Onze school is niet afhankelijk van sponsoring.