Verlofaanvraag

Verlof buiten de schoolvakanties

De kinderen op de basisschool zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Omgekeerd is het zo dat kinderen recht op onderwijs hebben. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders dat de leerlingen geregeld de school bezoeken. De overheid controleert op de naleving van de leerplichtwet. Zie de folder ‘Leerplichtwet en verlof’ die u door de gemeente Veendam is verstrekt. De folder is ook op school verkrijgbaar. In bijzondere gevallen kan de school aan uw kind(eren) extra verlof verlenen. De leerplichtwet noemt daarvoor een aantal mogelijkheden.

Wanneer is extra verlof mogelijk?

 1. Bij ziekte van uw kind
  Als dat voorkomt dient u de school zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de leerling na 9.30 uur nog niet als ziek gemeld is (telefonisch of per email), zal de school contact met de ouders opnemen.
 2. Vakantieverlof
  De leerplichtwet bepaalt over vakantieverlof:
  • Vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend indien de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één der ouders/ verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan (Een werkgeversverklaring dient te worden ingeleverd).
  • Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen.
  • Vakantieverlof mag nooit betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar. Verder is het wettelijk niet toegestaan leerlingen vrij te geven buiten de schoolvakanties.
  • Geen redenen voor vakantie verlof zijn bijvoorbeeld: wintersport, goedkopere vakantiemogelijkheden, door anderen betaalde vakanties, meerdere jaren niet op vakantie zijn geweest, Pinksterkamp, reeds gekochte tickets, ontlopen verkeersdrukte, ‘er wordt toch geen les gegeven’ en dergelijke. Meent u dat uw kind(eren) wel in aanmerking komen voor extra verlof voor een vakantie dan geldt dat u het verlof 8 weken tevoren moet aanvragen bij de directie van de school. De directie bespreekt dit met de leerplichtambtenaar.
 3. Verlof wegens gewichtige omstandigheden
  Dit verlof kan bijvoorbeeld worden verleend:
  • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische af spraak voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; voor de duur van de verplichting;
  • voor verhuizing; ten hoogste één dag;
  • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed-of aanverwanten tot en met de derde graad één of ten hoogste twee dagen;
  • bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad (duur in overleg met de directeur);
  • bij overlijden van bloed- of aanverwanten; in de eerste graad: ten hoogste vier dagen; in de tweede graad: ten hoogste twee dagen; in de derde of vierde graad; ten hoogste één dag;
  • bij het 25 en 40-jarig ambtsjubileum en bij het 12½, 25, 40, 50 en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (één dag);
  • bij gezinsuitbreiding;
  • overige gewichtige omstandigheden, dit ter beoordeling van de directie. De directeur overlegt dit in de meeste gevallen met de leerplichtambtenaar. In voorkomende gevallen dient hierbij een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker te worden ingeleverd waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is.
  • Over verlof voor maximaal tien dagen per schooljaar neemt de directie van de school een beslissing. Als uw aanvraag om verlof meer dan tien schooldagen betreft, neemt de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont de beslissing. Overigens dient de aanvraag wel bij de directie van de school te worden ingediend.
 4. Religieuze feest- en gedenkdagen
  De leerplichtwet staat toe dat een leerling zijn godsdienstige verplichtingen vervult. De ouders moeten dit uiterlijk twee dagen van tevoren aan de school laten weten. Voorbeelden van religieuze feest- en gedenkdagen waarvoor verlof kan worden verleend:
  • voor Hindoes; het Divali- en Holifeest;
  • voor moslims; het Offer- en Suikerfeest;
  • voor joden; Het Joods Nieuwjaar, Grote Verzoendag, Loofhutten-, Slot-, Paas- en het Wekenfeest.
  • Als richtlijn voor de duur van het verlof geldt één dag per feest.
 5. Vervangend onderwijs
  Mag uw kind vanwege een geloof niet aan een feest deelnemen (bijvoorbeeld het kerstfeest voor Jehovagetuigen) dan zal er vervangend onderwijs worden geboden. In dit geval mag er geen verlof gegeven worden.

Aanvragen verlof

U kunt uw verlofaanvraag invullen op het verlofformulier.  U vult daarop in voor wie u verlof aanvraagt, voor welke dag of periode en de reden. Indien u dat wenst kan er een papieren versie worden opgehaald bij de directie.

Niet eens met de beslissing? Tegen de beslissing van de directie of de leerplichtambtenaar kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na dagtekening van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die de beslissing heeft genomen.

Toelating en verwijdering. De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) bepaalt dat openbare scholen toegankelijk zijn voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. Het bestuur beslist over toelating en verwijdering. De volledige regeling ‘toelating en verwijdering’ ligt op school ter inzage.

Aanvraagformulier

Vul hieronder de gegevens in om een verlofaanvraag in te dienen. 

 • *