Schoolongevallen en aansprakelijkheid

Schoolongevallen en aansprakelijkheid
Scholengroep OPRON heeft voor al haar scholen een verzekeringspakket afgesloten bij Aon Verzekeringen. Dit verzekeringspakket bestaat uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

Ongevallen
Alle betrokkenen bij schoolactiviteiten, zoals het personeel, leerlingen en vrijwilligers, zijn verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd (tot een bepaald maximum), voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (een kapotte bril, fiets enz.) valt niet onder de dekking. Deze schade is voor uw eigen rekening. Leerlingen die op stage gaan zijn tijdens hun stage ook verzekerd voor ongevallen.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als personen die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims van derden ten gevolge van onrechtmatig handelen namens de school ten opzichte van deze derden.

Binnen de aansprakelijkheidsverzekering is ook dekking voor leerlingen die op stage gaan. Schade tijdens de stage veroorzaakt aan derden alsmede aan de stagegever is onder deze verzekering gedekt. U moet wel met twee zaken rekening houden. Ten eerste is de school/het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moet worden vergoed. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles wordt er een bal geschopt. Deze bal komt op een bril van een leerling terecht en de bril is kapot. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt dan ook niet door de school vergoed.

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus belangrijk dat u als ouder zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.

De VOS/ABB scholierenverzekering
Speciaal voor de leerlingen biedt Aon Verzekeringen een scholierenverzekering aan. Dit is een gecombineerde eigendommen- en ongevallenverzekering. Die verzekert namelijk niet alleen ongevallen tijdens schooltijd of stage, maar ook persoonlijke eigendommen. Van mobieltjes en laptops tot sneakers en merkkleding. Om ouders en leerlingen daar alles over te kunnen vertellen, is de website www.aononderwijs.nl ontwikkeld. Daar valt alles te lezen over de dekking en de voorwaarden.