Klachtenregeling

We doen ons best om uw kind optimaal onderwijs te geven. Ook houden we het welzijn van alle leerlingen zo goed mogelijk in de gaten. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Dan willen we graag met u in gesprek. Zodat we samen een oplossing kunnen zoeken. Heeft u een klacht over onze school? Dit kunt u het beste eerst bespreken met de groepsleerkracht. Als u er samen niet uitkomt, luistert de schooldirecteur naar uw verhaal. Lukt het dan nog niet om een oplossing te vinden? Of bent u niet tevreden met de oplossing of u heeft het gevoel dat uw klacht niet goed is afgehandeld dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon

Scholengroep OPRON heeft externe vertrouwenspersonen aangesteld. Deze hebben geen directe binding met de school. Aan de vertrouwenspersoon kunt u vertrouwelijk uw hele verhaal kwijt. Hij of zij gaat na of u samen met de school de klacht heeft proberen op te lossen, gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Verder kan de vertrouwenspersoon u helpen een formele klacht in te dienen. 

Wanneer de klacht betrekking heeft op ongewenste omgangsvormen, bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, pesten of geweld kan het soms lastig zijn om de klacht op school te melden. Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u ook melden bij het meldpunt Vertrouwensinspecteurs (Onderwijsinspectie). Men kan u daar adviseren rond de afhandeling van uw klacht.

Met de inwerkingtreding van de kwaliteitswet Onderwijs is elke school verplicht een klachtenregeling te hebben. De klachtenregeling van Scholengroep OPRON ligt ter inzage op de school. In de klachtenregeling wordt gesproken over een contactpersoon. De contactpersoon is iemand, verbonden aan de school, die u kan adviseren over de te volgen procedure.

Wanneer u besluit tot het indienen van een formele klacht, zijn er twee mogelijkheden:

  1. De klacht indienen bij het College van Bestuur. In de behandeling van klachten ingediend bij het College van Bestuur zullen voor alle zorgvuldigheid altijd alle betrokken partijen worden gehoord.
  1. De klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie. De landelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en brengt een advies uit aan het schoolbestuur.

Een informatiefolder over de landelijke klachtencommissie is verkrijgbaar op school en/of op het bestuurskantoor van Scholengroep OPRON. Natuurlijk kunt u ook de website van de Landelijke Klachtencommissie raadplegen, www.onderwijsgeschillen.nl. Formele klachten kunt u alleen maar schriftelijk indienen. Zie voor het adres pagina 34.

Ook met een goede klachtenregeling zal het niet mogelijk zijn om alle problemen helemaal naar tevredenheid op te lossen. Het kan zelfs zo zijn dat uw klacht niet door ons op te lossen is. Wij beloven u dat wij uw klacht altijd uiterst serieus zullen nemen.

Schoolspecifiek

De groepsleerkracht van uw kind

De groepsleerkracht kent uw kind normaal gesproken het best en zal ook in veel gevallen voor een oplossing kunnen zorgen. Heeft u het gevoel dat:

  • u bij de groepsleerkracht geen gehoor krijgt,
  • deze uw problemen niet kan oplossen,
  • het een schoolprobleem is,

dan gaat u naar:

De directie van de school

U bespreekt met de directie van de school het probleem. De directie zal samen met u proberen uw probleem op te lossen. Mocht u echter met deze oplossing niet tevreden zijn, of heeft u het gevoel dat uw klacht niet goed is afgehandeld, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Adressen

Schoolcontactpersoon

Marije Vellinga

Postadres bestuur:
Scholengroep OPRON
Postbus 138
9640 AC  VEENDAM
E-mailadres: info@opron.nl

Externe vertrouwenspersoon

Scholen in de gemeente Veendam:

  • De heer J. Krul, maatschappelijk werker bij Compaen, tel. 06-15957529
  • U kunt ook contact opnemen met Compaen, tel. 0598-698119, en vragen naar één van de vertrouwenspersonen.

Landelijke Klachtencommissie

Onderwijsgeschillen, t.a.v. LKC
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
Telefoon: 030-2809590
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Meldpunt Vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
Telefoon: 0900 – 1113111 (lokaal tarief)