Schoolondersteuning

Schoolondersteuningsprofiel

Het Schoolondersteuningsprofiel van odab Westerschool kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Zorg en ondersteuning op de Westerschool

De ondersteuningstructuur en de uitwerking ­hiervan in de praktijk

Door middel van observaties en het leerlingvolgsysteem kunnen leerlingen, waarvan de ontwikkeling niet overeenkomstig de verwachtingen verloopt, worden gesignaleerd. De groepsleerkracht probeert het probleem eerst zelf op te lossen door bijv. extra instructie te geven of door het aanpassen van de pedagogische benadering. Verloopt dit niet naar wens of heeft de groepsleerkracht nog vragen hierover, dan volgt een inbreng in de leerlingbespreking. Om meer inzicht te krijgen in de problemen kan nadere observatie en/of onderzoek worden gedaan. Zijn de problemen voldoende geanalyseerd, dan worden er passende maatregelen genomen. De leerling kan bijv. geheel of gedeeltelijk een aangepast programma (leerroute) krijgen voor één of meerdere vakken of onderdelen.

In sommige gevallen wordt de leerling met de intern begeleider besproken. Vanaf het moment dat er zorgen zijn over een kind wordt er informatie uitgewisseld met de ouders. Ook kan het soms noodzakelijk zijn om nader onderzoek te verrichten, het zogenaamd pedagogisch didactisch onderzoek.

Ondersteuningsplatform scholengroep OPRON

Worden de problemen niet opgelost, dan volgt overleg met het ondersteuningsplatform OPRON. Om meer zicht te krijgen in o.a. het leervermogen en de eventueel achterliggende problemen kan een psychologisch onderzoek of observatie worden aangevraagd. Een psychologisch onderzoek wordt aangevraagd na het invullen van een onderwijskundig rapport. Dit gaat altijd in overleg met de ouders/verzorgers.

Zolang een leerling zich prettig blijft voelen en het zich naar eigen mogelijkheden blijft ontwikkelen, kan hij/zij onze school blijven bezoeken, mits het met de beschikbare menskracht en middelen mogelijk blijft op een verantwoorde manier de leerling de benodigde aandacht en begeleiding te geven.

Leerlingenbespreking

Naast de tussentijdse gesprekken vindt er regulier vier keer per jaar een leerlingenbespreking plaats met de groepsleerkrachten en het zorgteam over alle aandachtsleerlingen. De groepsleerkracht beschrijft het probleem of aandachtsgebied en de afspraken die worden gemaakt op een hiervoor ontwikkeld formulier. In specifieke gevallen wordt er een handelingsplan gemaakt. Dit zal altijd met de ouders worden besproken.

Adaptief onderwijs

Door de daltonwerkwijze en een flexibele en aangepaste organisatie kunnen leerlingen met een eigen leerroute worden opgevangen. Het omgaan met aandachtsleerlingen en een verantwoorde verdeling van aandacht tussen de verschillende leerlingen wordt steeds zorgvuldig afgewogen. Regelmatig vindt, met het oog op de ondersteuning, scholing van het personeel plaats.
Op de Westerschool proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van de kinderen, dit noemen we adaptief onderwijs. Voor de getalenteerde kinderen kan dit betekenen dat ze in plaats van het reguliere programma (deels) aan een uitdagender programma werken.

Intern begeleider

We krijgen vaak vragen van ouders over de intern begeleider. Een intern begeleider bewaakt de ondersteuningstructuur door de hele school. Een aantal jaren geleden is dit een aparte functie binnen de basisschool geworden. De taken van de intern begeleider zijn meer omvattend. Hij/zij zorgt o.a. voor de coördinatie van de leerlingenondersteuning, het coachen van collega’s, het analyseren van toetsresultaten, het afnemen van deelvaardigheidsonderzoek of pedagogisch didactisch onderzoek, remedial teaching en het onderhouden van externe contacten. De intern begeleider is eigenlijk de spil van de zorgstructuur.
Tevens maakt zij naast de zorgcoördinator deel uit van het zorgteam.Het zorgteam is verantwoordelijk  voor de leerhulp aan bepaalde leerlingen.

Dyslexie

Omdat er veel onduidelijkheid bestaat over dyslexie, willen we dit apart noemen. Op de Westerschool hanteren we de volgende werkdefinitie van dyslexie:
Dyslexie is een subgroepbepaalde, blijvend ernstige, neurologisch gefundeerde stoornis die zich manifesteert in problemen bij het lezen. Ten aanzien van het technisch lezen en/of het leesbegrip, waarbij er geen sprake is van enigerlei verwaarlozing. Het label dyslexie is verantwoord als het kind na een jaar begeleiding een afgeplatte ontwikkeling laat zien op het beheersingsprofiel AVI.

Leerlingen met het label dyslexie kunnen op de Westerschool de toetsen digitaal maken.

Ondersteuningsplatform OPRON

De scholen kunnen, met betrekking tot leerlingenondersteuning, informatie inwinnen en coaching/begeleiding vragen bij OPO. De intern begeleider heeft om de twee maanden een gesprek met de begeleider vanuit OPO. Er kunnen eventueel onderzoeken worden uitgevoerd. Het OPO beschikt hiervoor over een aantal deskundigen.

Commissie van Advies

De commissie beslist over de toelaatbaarheid van een leerling tot de school voor speciaal basisonderwijs of speciale school op grond van een mede door de basisschool aangeleverd onderwijskundig rapport. Ook ouders geven informatie die door de commissie in de besluitvorming moet worden betrokken. In het rapport geeft de school nauwkeurig aan wat er allemaal geprobeerd is om de aanpak van de problemen van het kind te verbeteren. De commissie kan zo beoordelen of verwijzing naar de speciale school de enige optie is of dat er wellicht nog een andere mogelijkheid voor de leerling is (bijv. een andere school). Wanneer CvA het kind toelaatbaar acht tot het speciaal basisonderwijs in Veendam geeft de commissie een toelaatbaarheidsverklaring af aan de aanmeldende school.

Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs is onderwijs voor kinderen met een beperking, chronische ziekte of stoornis. Deze kinderen krijgen in het speciaal onderwijs meer aandacht en ondersteuning dan in het reguliere onderwijs. Het speciaal onderwijs is onderverdeeld in 4 clusters:

 • Cluster 1: Blinde, slechtziende kinderen
  Dit zijn scholen voor visueel gehandicapten of meervoudig gehandicapte kinderen die slechtziend of blind zijn.
  Visio
  Rijksstraatweg 61
  9752 AC Haren
  Telefoon: 088-5857000
  Website: www.visio.org
  E-mail: onderwijsharen@visio.org
 • Cluster 2: Dove, slechthorende kinderen
  Onder cluster 2 vallen scholen voor dove en slechthorende kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden of taalmoeilijkheden en kinderen met communicatieve moeilijkheden, zoals bij bepaalde vormen van autismen. 
  Kentalis Noord Nederland
  Postbus 55
  9750 AB Haren
  Telefoon: 050-5331931
  Website: www.kentalis.nl
  E-mail: info@rec2noord-nederland.nl
 • Cluster 3:  Lichamelijke en/of verstandelijke beperkte kinderen en langdurig zieke ­kinderen
  Onder cluster 3 vallen de scholen voor leerlingen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen, langdurig zieke kinderen en leerlingen met epilepsie.
  Necso
  Postbus 8054
  9702 KB Groningen
  Telefoon: 050-5371219
  Website: Necso
  E-mail: secretariaat@recno3.nl
 • Cluster 4: Kinderen met stoornissen en gedragsproblemen
  Onder cluster 4 vallen de scholen voor kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen en scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten.
  Bureau aanmelding RENN 4
  Postbus 8091
  9702 KB Groningen
  Telefoon: 050-3098888
  Website: www.renn4.nl
  E-mail: Renn4@renn4.nl

Op de Westerschool kijken we per leerling naar de mogelijkheden en de onmogelijkheden. Dit is afhankelijk van de stand van zaken op dat moment; de groepsgrootte en de inzet van het zorgteam spelen hierin bijvoorbeeld een rol.
De beslissing van al dan niet een plaatsing zal in overleg met het hele team genomen worden.
Als in nauw overleg duidelijk is dat plaatsing een grote kans op succes heeft en binnen de organisatie van de school past, kan contractueel worden vastgelegd dat het kind aangenomen wordt. In dit contract komt te staan wat we als school kunnen bieden en wat de verwachtingen van de ouders zijn. Er zal met een soort ‘proefperiode’ gestart worden. 

Ontwikkelingsperspectief

Voor de leerling zal een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) worden gemaakt. In dit OPP staat precies wat we met de leerling gaan doen. Zo wordt de extra hulp die de leerkracht en de remedial teacher bieden omschreven. Er staat ook in hoe we de extra hulp gaan organiseren en welke onderwijsleermiddelen we gaan gebruiken.
Na ongeveer drie maanden volgt een evaluatie met de school en de ouders en zal er besloten worden tot een definitieve plaatsing of niet. Ook in het vervolgtraject zullen we de leerling goed blijven volgen en kijken we of het kind nog op zijn of haar plaats is op de Westerschool.

Er zijn enkele redenen om een bepaalde leerling niet op te nemen. Bijvoorbeeld als:

 • er sprake is van ernstige gedragsproblemen, een zeer moeilijk opvoedbaar kind;
 • er geen mogelijkheden zijn om specifieke deskundigheid te ontwikkelen die nodig is voor de beperking;
 • de groep waarin de leerling geplaatst moet worden al teveel belast is qua groepsgrootte of het aantal aandachtsleerlingen;
 • de leerkracht van de desbetreffende groep aangeeft dat hij/zij alle energie nodig heeft voor andere zaken (bijvoorbeeld een beginnende leerkracht of een leerkracht die op dat moment een intensieve scholing volgt);
 • de leerling een fysieke belasting voor de leerkracht geeft;
 • er geen mogelijkheden zijn voor ondersteuning.

Logopedie

De logopedische zorg is een zorg die u wordt aangeboden door de GGD. Logopedie op scholen houdt in dat er jaarlijks leerlingen kunnen worden aangemeld waarbij men meent dat een kort logopedisch onderzoek op zijn plaats is. U wordt hiervan door de leerkracht op de hoogte gebracht. Kort logopedisch onderzoek houdt in dat er gekeken wordt naar de  stem, spraak, taal en gehoor. Als er uit het onderzoek relevante informatie naar voren komt zal deze met u worden besproken. 
In overleg kan dan besloten worden of er een verwijzing (naar de vrijgevestigde logopedist) of een controleonderzoek moet plaatsvinden. Als uw zoon of dochter door de leerkracht is aangemeld, dient u het formulier ouderinformatie in te vullen.

Deze krijgt u van de leerkracht of intern begeleider. Met dit formulier kunt u aangeven of u instemt met het onderzoek en tevens kunt u aanvullende informatie geven. Deze informatie wordt zorgvuldig en alleen met uw toestemming gebruikt. Indien uw zoon/dochter door de logopedist wordt verwezen, dient u een verwijskaart te halen bij de huisarts (i.v.m. de verzekering).