Stichting Opron

Scholengroep OPRON

Wilt u weten waar OPRON voor staat? Kijk dan de film: Wij zijn OPRON!


Odab Westerschool maakt deel uit van Scholengroep OPRON. Deze stichting is het bestuur van de 17 openbare basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs in de gemeenten Menterwolde, Stadskanaal en Veendam. In totaal vallen dus 20 scholen onder dit bestuur.
 
Op stichtingsniveau is het College van Bestuur het bevoegd gezag en de Raad van Toezicht is toezichthouder.
Op schoolniveau is de directeur integraal verantwoordelijk voor de leiding en het beleid van de school. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op zowel stichtingsniveau als schoolniveau, zijn vastgelegd in het bestuursreglement en managementstatuut. Naast de taken en verantwoordelijkheden op schoolniveau zullen directeuren middels het directeurenberaad een actieve bijdrage leveren aan het stichtingsbeleid.
 
De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vijf en maximaal zeven personen. Zij worden benoemd door de gemeenteraden van Menterwolde, Stadskanaal en Veendam, deels op bindende voordracht van de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
 
Op grond van de statuten van Scholengroep OPRON is de Raad van Toezicht belast met het houden van toezicht. Het doel van het toezicht is:
 

  1. toetsen en bevorderen dat het College van Bestuur het doel van de Stichting doelgericht en effectief, doelmatig en efficiënt realiseert;
  2. realiseren van maatschappelijke doelen, die door de Stichting zijn vastgesteld dan wel door de overheid in wet en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven

De Raad van Toezicht kent een samenstelling die voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden waarborgt.
 
De directeur onderhoudt op schoolniveau de contacten met de Medezeggenschapsraad en is het aanspreekpunt voor de ouders
Het College van Bestuur overlegt met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) over bovenschoolse zaken conform het vastgestelde GMR-reglement, regelende het advies- en instemmingsrecht van de GMR conform de Wet Medezeggenschap Onderwijs.
 
De directies van de scholen, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht worden ondersteund door het bestuurskantoor.
 
Dat deze 18 scholen onder één bestuur vallen wil niet zeggen dat ze allemaal gelijk zijn. Integendeel, elke school staat in zijn eigen omgeving, heeft zijn eigen kinderen en probeert in zijn onderwijs daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten. De scholen kunnen binnen de gezamenlijk vastgestelde kaders hun eigen schoolspecifiek beleid invullen.
 
De openbare scholen die bij Scholengroep OPRON horen, werken zo veel mogelijk samen op gebieden die voor alle scholen van belang zijn. Samen kun je taken effectiever en efficiënter aanpakken, waardoor er voor elke school meer tijd en mogelijkheden zijn om te werken aan de kwaliteit van het onderwijs op de school zelf.
Meer informatie over Scholengroep OPRON kunt u vinden op onze website, www.opron.nl
 
 
Het adres is:
Scholengroep OPRON
Schaepmanstraat 25 te Veendam
Postbus 138, 9640 AC Veendam
Tel. 0599 – 696390

Email: info@opron.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.