Academische basisschool

Academische basisschool

De academische basisschool is een school die schoolontwikkeling en innovatie (vernieuwing) verbindt met praktijkonderzoek, scholing en het opleiden op de werkplek van nieuw en zittend personeel.
Academische basisscholen zijn centra voor onderwijsinnovatie en personeelsontwikkeling en daarmee een plek, waar samenwerking tussen werkveld, beroepsopleidingen, universiteiten en andere kenniscentra een organisatievorm krijgt.
Met op de praktijk gericht onderzoek en het leren begrijpen van wetenschapsliteratuur lukt het steeds beter om de schoolontwikkeling te baseren op de nieuwste theoretische inzichten.

Het leren uitvoeren van praktijkonderzoek vormt een belangrijk onderdeel van het leren op de werkplek. Leraren en studenten krijgen een concrete en afgebakende opdracht, die gerelateerd is aan het schoolontwikkelingsplan. Na het verrichten van onderzoek dragen zij actief bij aan het tot stand komen van dit plan.

Academische Opleidingsschool P(primair) O (onderwijs) Noord-Nederland (overgenomen van de site):

DIT ZIJN WIJ

Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Ons partnerschap leidt vanuit een breed gedragen visie jaarlijks minimaal 250 studenten op. We leiden studenten ‘talentkrachtig’ op. We doen dat op basis van een onderzoek rondom Talentenkracht, waaraan onze opleidingsinstituten hebben meegewerkt. Dit onderzoek heeft onder meer ‘talentenkracht-principes’ en pedagogisch-didactische hulpmiddelen opgeleverd om talentmomenten te ontlokken en stimuleren. ‘Talentkrachtig’ opleiden houdt onder meer in dat er structuur geboden wordt, dat studenten ruimte krijgen en dat we hen flexibele ondersteuning bieden. Uit evaluaties blijkt dat onze opleiders in school steeds beter in staat zijn om de school als rijke leeromgeving voor studenten in te zetten. Naast het werken in de klas, nemen studenten deel aan alle andere activiteiten op de school.

ZO WERKEN WIJ SAMEN

Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Iedere deelnemer van ons partnerschap heeft het vertrouwen en de verantwoordelijk om een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren en verder ontwikkelen van onze academische opleidingsschool. De opleiders in school volgen samen met studenten colleges aan de pedagogische academie en worden hierdoor in staat gesteld om ten behoeve van het leren van de student theoretische, methodische en praktische kennis aan elkaar te koppelen.

DIT ZIJN ONZE SPEERPUNTEN

Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?

  • Uitbreiding
    Wij hebben de ambitie om iedere student binnen de opleidingsschool te kunnen plaatsen. We onderzoeken hoe we kennis regionaal beter kunnen delen en hoe we stagescholen kunnen stimuleren en ondersteunen om zich te ontwikkelen tot opleidingsschool.
  • Inductie
    We werken intensief samen met de pedagogische academie van NHL/Stenden om alle schoolbesturen in Groningen, Friesland en Drenthe te ondersteunen bij het inrichten van een goed inductieprogramma voor startende leerkrachten.


In totaal werken binnen dit partnerschap de volgende partners samen:

2 lerarenopleidingen:

Hanzehogeschool Groningen

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

 

11 schoolbesturen: 
Stichting Openbaar Onderwijs Marenland (Loppersum en Noord Groningen)

Stichting SOOG (Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen)

Stichting Quadraten Samenwerkingsbestuur (West Groningen)

Stichting Baasis (Openbaar onderwijs Zuidlaren, Haren en omstreken)

Stichting O2G (Openbaar onderwijs Groningen)

Noorderkwartier (Scholen in de Eemsdelta)

Kentalis (scholen voor lln die slechthorend, doof of doofblind zijn of TOS hebben)

Plateau Integrale Kindcentra (Assen Noord Drenthe)

OPRON (Openbaar onderwijs Menterwolde, Stadskanaal en Veendam)

Lauwers en Eems (De Marne, Eemsmond en Winsum)

Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld (Roden en omstreken)

 

36 scholen:

Dit zijn scholen die onder 1 van bovengenoemde schoolbesturen vallen.

odab Westerschool is de enige school van OPRON die deelneemt aan dit partnerschap.

Organisatie
De stuurgroep stuurt op hoofdlijnen.
Elke geleding heeft een coördinator, die over de samenwerking overleggen. In de onderzoeksgroep zitten de mensen, die zich hebben gespecialiseerd in het doen van praktijkonderzoek.
De opleiders op school (oplis) vormen samen de oplis-groep; zij begeleiden de studenten en leraren, waar de studenten stage lopen.

Het woord ‘academisch’ in academische basisschool verwijst naar het doen van systematisch en methodisch praktijkonderzoek. De school is daarmee een plek, waar alle gebruikers leren en worden onderwezen. Het is een organisatievorm, die de school bijstaat om ontwikkeling, verandering en vernieuwing gestalte te geven. Een belangrijk gereedschap daarbij is onderzoek; op een systematische wijze worden vragen gesteld aan de eigen onderwijspraktijk, waarbij de bevindingen deze praktijk kunnen verbeteren.

Bijna alle leerkrachten die op onze school werken hebben de cursus ‘onderzoeksvaardigheden’ gevolgd. Hierdoor zijn zij in staat om zelfstandig onderzoek te doen en van daaruit verbeterpunten te formuleren die betrekking hebben op schoolbeleid of hun eigen handelen. De uitkomsten van de onderzoeken van leerkrachten en studenten vormen voor ons de basis van onze schoolontwikkeling.
Bij het doen van onderzoek worden we begeleid door de RUG (Rijksuniversitieit Groningen). Het is niet zo dat we uw kind(eren) bloot stellen aan allerlei wetenschappelijke experimenten, maar we bekijken samen met leerkrachten, studenten en wetenschappers op welke terreinen we ons onderwijs verder kunnen verbeteren en wat daarvoor de beste manier is.
 
Leerkrachten van onze school hebben de afgelopen periode onderzoek gedaan naar onder meer:
•     Leesprestaties van zorgleerlingen vergroten met behulp van ICT
•     Automatisering van tafels met behulp van ICT
•     Het rekenbegrip van kleuters
•     Het inzetten van blending learning bij techniek
•     ICT-gebruik voor het verhogen van werkwoordspellingsniveau
•     Het effect van het gebruik van het digitale rekenprogramma op het enthousiasme van de leerlingen
       voor het vakgebied rekenen
•     Beheersing getalposities begin groep 5
•     Methodeonderzoek naar begrijpend lezen.
•     Inzet Schrijfatelier onderbouw (lkr)
•     Effectiviteit Lessenserie Informatievaardigheden (ELO) (WO)
 
We hebben doorlopend groepen studenten op school die ook onderzoek verrichten naar de kwaliteit van ons onderwijs. U moet hierbij denken aan onderzoeken die te maken hebben met het pedagogisch klimaat op school of het didactisch handelen van de leerkrachten. Studenten sluiten hun onderzoek altijd af met het doen van aanbevelingen naar het team.
 
Voor ons is de ‘academische basisschool’ een interessant en uitdagend project. We zijn ervan overtuigd dat we middels dit project de kwaliteit van ons onderwijs nog verder kunnen verbeteren.


 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.